Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
03.40 Bestemmelser

Du er her: Home 03.40 For et boligomr√•de ved √ėsterled Bestemmelser

03.40 Bestemmelser For et boligomr√•de ved √ėsterled, Holb√¶k

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24. september 2009 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.

Lokalplanens formål er:

1.1

at sikre at området omdannes og anvendes til boligformål.

1.2

at sikre at bebyggelsen indrettes med gr√łnne friarealer.

1.3

at fastlægge den overordnede vej- og stistruktur samt placering af ny bebyggelse.

1.4

at sikre, at lokalplanomr√•det vejbetjenes fra √ėsterled.

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr.
20ak, 20b, 20c, 20i, 20k, 20o, 20p, 20r, 20y, 20z, 20æ, 20ad og20ag alle Holbæk Markjorder, samt alle parceller, der efter den 31. 08. 2012 udstykkes fra disse ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet ligger, og skal forblive, i byzone.

3.1

Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af åben-lav, tæt-lav- og etagebebyggelse. 

3.2

Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II og III, jf. kortbilag 2.

3.3

Der udlægges areal til fælles friarealer, jf. kortbilag 3.

3.4

Eksisterende anvendelse til boligformål i form af åben-lav boliger på matr. nr. 20ah, 20b og 20c kan fortsætte som hidtil.
Note: Eksisterende anvendelse til erhvervsformål kan ligeledes fortsætte som hidtil.

4.1

Inden for lokalplanområdet må udstykning kun foretages i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 3 viste udstykningsplan.

4.2

Dog kan vej-, sti- og friarealer udstykkes som fælles ejendom for boligejerne i lokalplanområdet.

5.1

Ny bebyggelse i form af tæt-lav og etagebebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag 2.

5.2

Mindre bygninger s√•som garager, carporte, redskabskure og affaldsstationer m√• opf√łres uden for byggefelterne.

5.3

Ny bebyggelse m√• ikke opf√łres n√¶rmere skel mod veje, stier og f√¶llesarealer end 2,5 m. Mod Kirseb√¶rstien m√• ny bebyggelse dog ikke opf√łres n√¶rmere skel end 5 m.

5.4

Der skal ved etageboligbyggeri etableres affaldsstationer til indsamling af husholdningsaffald og genbrugsmaterialer.

5.5

Mindre bygninger s√• som garager, carporte, redskabskure og affaldsstationer skal gives en udformning og et udseende, der er i overensstemmelse med den √łvrige bebyggelse inden for den enkelte ejendom.¬†

5.6

Eksisterende boliger i form af åben-lav boliger på matr. nr. 20ah, 20b og 20c kan udvide, bygge nyt mv. som hidtil.

6.1

Bygningers facader skal udf√łres eller bekl√¶des med tr√¶, zink, beton eller teglsten. Beton- og teglfacader kan fremst√• som blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade.¬†Mindre partier i facaden kan fremst√• med andet materiale.

6.2

På bygningers facader og tag må kun anvendes jordfarver og disses blanding med sort og hvidt.

6.3

Der kan anvendes energiproducerende paneler på facader og tagflader såfremt de integreres i arkitekturen.

6.4

Tage skal udf√łres med en tagh√¶ldning mellem 0 og 35 grader. Ved flade tage kan etableres gr√łnne tage eller tagterrasser.

6.5

Tagbelægningsmaterialer skal være tagsten af tegl, zink, tagpap eller vegetationstag. Der må ikke anvendes betontagsten, tyndpladeprofiler, der efterligner andre tagmaterialer eller lignende materialer.

6.6

Ved anvendelse af blanke eller reflekterende materialer skal det sikres, at det ikke skaber generende reflekser i omgivelserne, herunder for naboer og trafik.

7.1

Vejadgang til lokalplanomr√•det skal ske fra √ėsterled, jf. kortbilag 3. Dog kan de eksisterende vejadgange til √•ben-lav ejendomme fastholdes.

7.2

Stier skal udlægges i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag 3.

7.3

Stamveje A1 og A2udl√¶gges i 13,5 m bredde og anl√¶gges med minimum 5,5 m k√łrebane. Inde for udl√¶gget skal der desuden etableres parkering, fortov og vejtr√¶er, jf. kortbilag 5.

7.4

Stamvej A3¬†udl√¶gges i 9,5 m bredde og anl√¶gges med minimum 5,5 m k√łrebane. Inden for udl√¶gget skal der desuden etableres fortov og vejtr√¶er, jf. kortbilag 5. Der kan etableres parkering langs vejen jf. kortbilag 3 og 5.

7.5

Stikveje B1, B2 og B3¬†udl√¶gges i 15 m bredde og anl√¶gges med minimum 5 m k√łrebane. Inden for udl√¶gget skal der desuden etableres parkering og vejtr√¶er, jf. kortbilag 5.

7.6

Vejene skal bef√¶stes med asfalt. K√łrebanen skal afgr√¶nses med kantsten eller b√•nd af granit eller¬†betonsten.

7.7

Stier og fortove skal anlægges i 2 m bredde med belægning i asfalt eller betonsten/fliser. 

7.8

Der skal anlægges parkering svarende til 1,5 parkeringspladser pr. etagebolig og 2 parkeringspladser pr. tæt-lav bolig og parcelhuse.

7.9

Parkeringspladser skal etableres inden for vejudlæggene, som vist på kortbilag 3, eller på den enkelte ejendom i delområde III.

7.10

Parkeringsarealer skal udformes med permeabel belægning såsom græsarmering.

7.11

Der skal etableres belysning langs veje og stier. Belysningen skal udformes med en nedadrettet lyskilde som maksimalt sidder 5 meter¬†over terr√¶n. Belysningen skal udf√łres efter kommunens belysningsplan og godkendes af kommunen inden etablering.

8.1

Der skal udlægges fælles friarealer som vist på kortbilag 3.

8.2

Den nordlige gr√łnning skal anl√¶gges i en bredde p√• minimum 2 m og med en udstr√¶kning som vist p√• kortbilag 3.

8.3

Den sydlige gr√łnning skal anl√¶gges i en bredde p√• minimum 5 m og med en udstr√¶kning¬†som vist p√• kortbilag 3.

8.4

Langs lokalplanomr√•dets √łstlige afgr√¶nsning mod Kirseb√¶rstien, skal anl√¶gges en gr√łnning p√• min. 5 m jf. kortbilag 3. P√• gr√łnningen skal plantes en r√¶kke af tr√¶er, som skal vedligeholdes i en maks. h√łjde af 6 m.

8.5

Ved lokalplanomr√•dets vestlige afgr√¶nsning, omkring de eksisterende boligejendomme ved √ėsterled, skal anl√¶gges et beplantningsb√¶lte p√• min. 2 m jf. kortbilag 3. Dette skal beplantes med en r√¶kke af tr√¶er, som skal vedligeholdes i en maks. h√łjde af 6 m.

8.6

Anl√¶g af ubebyggede arealer skal ske efter en samlet plan som skal redeg√łre for terr√¶nregulering, beplantning, vejarealer, stier, parkering og belysning samt bel√¶gningstyper.¬†Der skal endvidere redeg√łres for etablering af hensigtsm√¶ssige¬†l√łsninger til lokal afledning og h√•ndtering af regnvand.

8.7

De fælles friarealer skal indrettes med grupper af stedstypiske buske og træer.

8.8

Hegn i og langs skel m√• kun udf√łres som levende hegn. H√¶kke mod vej og stier skal plantes p√• egen grund minimum 30 cm fra skel, s√•ledes at beplantningen til enhver tid kan holdes inde p√• egen grund. Levende hegn kan suppleres med et let tr√•dhegn p√• indvendig side med samme h√łjde som det levende hegn, dog maksimum 1,8 m.

8.9

Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 m.

8.10

Ubebyggede arealer m√• ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt h√łrer til i et boligomr√•de. Eksempelvis m√• opstilling af fritidsb√•de, uindregistrerede k√łret√łjer, campingvogne og lignende m√• ikke finde sted inden for lokalplanomr√•det.

9.1

Maksimalt 50 % af grundarealet på den enkelte ejendom må befæstes og afvandes til regnvandssystemet. Det sker med henvisning til Spildevandsplanen for Holbæk Kommune.

9.2

¬†Der skal etableres forsinkelsesbassiner, gr√łfter eller lignede anl√¶g til lokal afledning af regnvand. Dimensionering af nedsivning og mulighed for bortledning i √łvrigt skal ske efter kommunens¬†anvisninger.

9.3

Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

9.4

Alle ledninger, herunder el-ledninger til udvendig belysning, skal udf√łres som jordkabler.
 

10.1

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal udf√łres og indrettes s√•ledes, at beboere og brugere beskyttes mod st√łj og anden forurening fra virksomheder i og uden for omr√•det.

10.2

I forbindelse med ans√łgning om byggetilladelse skal der foreligge dokumentation for, at etablering af bebyggelse og ubebyggede arealer kan overholde Milj√łstyrelsens vejledende gr√¶nsev√¶rdier.

11.1

¬†Ny bebyggelse skal opf√łres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forst√•s byggeri, der p√• tidspunktet for ans√łgningen om byggetilladelsen opfylder energirammerne for lavenergibyggeri fastsat i det til enhver tid g√¶ldende Bygningsreglement.

12.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal oprettes senest når halvdelen af boligenhederne er taget i brug.

12.2

Grundejerforeningen er pligtig at forestå drift og vedligeholdelse af private fælles veje, stier, belysning og fælles friarealer herunder også beplantning.

12.3

Grundejerforeningen har pligt til at tage sk√łde p√• det f√¶lles friareal.

12.4

Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter, som skal godkendes af byrådet.
 
Note: Eksisterende boliger inden for lokalplanområdet er fritaget for medlemspligten.

13.1

Ny bebyggelse m√• ikke tages i brug f√łr:

  • Veje, stier og belysning p√• den enkelte ejendom er etableret jf. ¬ß 7.
  • Parkering er etableret p√• den enkelte ejendom eller langs vej jf. ¬ß 5.
  • De f√¶lles friarealer p√• den enkelte ejendom er etableret jf. ¬ß 8.
  • Der er etableret den eventuelle n√łdvendige st√łjafsk√¶rmning jf. ¬ß 10.
  • Bebyggelsen p√• den enkelte ejendom er tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de f√¶lles private og offentlige anl√¶g for regn og spildevand. Herunder anl√¶g til lokal afledning af regnvand jf. ¬ß 9.2.

14.1

Lokalplan 3.33 vedtaget af Holb√¶k Byr√•d den 25. marts 2009, oph√¶ves med den endelige vedtagelse af denne lokalplan for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanens omr√•de som anf√łrt i ¬ß 2

15.1

Private servitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af denne.

16.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

16.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv¬†krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

16.3

Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√•¬†betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen.¬†Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.¬†

Lokalplan 3.40 For et boligomr√•de ved √ėsterled, H√łlb√¶k √ėst er vedtaget af Holb√¶k Byr√•d den 20. februar 2013.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk