Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
03.40 Bestemmelser

Du er her: Home 03.40 For et boligområde ved Østerled Bestemmelser

03.40 Bestemmelser For et boligområde ved Østerled, Holbæk

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1

at sikre at området omdannes og anvendes til boligformål.

1.2

at sikre at bebyggelsen indrettes med grønne friarealer.

1.3

at fastlægge den overordnede vej- og stistruktur samt placering af ny bebyggelse.

1.4

at sikre, at lokalplanområdet vejbetjenes fra Østerled.

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr.
20ak, 20b, 20c, 20i, 20k, 20o, 20p, 20r, 20y, 20z, 20æ, 20ad og20ag alle Holbæk Markjorder, samt alle parceller, der efter den 31. 08. 2012 udstykkes fra disse ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet ligger, og skal forblive, i byzone.

3.1

Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af åben-lav, tæt-lav- og etagebebyggelse. 

3.2

Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II og III, jf. kortbilag 2.

3.3

Der udlægges areal til fælles friarealer, jf. kortbilag 3.

3.4

Eksisterende anvendelse til boligformål i form af åben-lav boliger på matr. nr. 20ah, 20b og 20c kan fortsætte som hidtil.
Note: Eksisterende anvendelse til erhvervsformål kan ligeledes fortsætte som hidtil.

For Delområde I gælder

3.5.1

Delområde I udlægges til etageboligbyggeri i maksimalt 3 etager + tagterrasse. 

3.5.2

Inden for delområde I kan der opføres maks. 144 boligenheder.

For Delområde II gælder

3.6.1

Delområde II udlægges til etageboligbyggeri i maksimalt 2 etager + tagterrasse. Matr. nr. 20ah fastholdes til åben-lav bolig i maksimalt 2 etager.

3.6.2

Inden for delområde II kan der opføres maks. 56 boligenheder.

For Delområde III gælder

3.7.1

Delområde III udlægges til boligbyggeri i form af tæt-lav i maksimalt 2 etager + tagterrasse. Matr. nr. 20b og 20c fastholdes til åben-lav bolig i maksimalt 2 etager.

3.7.2

Inden for delområde III kan der opføres maks. 18 boliger.

4.1

Inden for lokalplanområdet må udstykning kun foretages i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 3 viste udstykningsplan.

4.2

Dog kan vej-, sti- og friarealer udstykkes som fælles ejendom for boligejerne i lokalplanområdet.

For Delområde III gælder

4.3.1

I delområde III skal hver ejendom kunne udstykkes med en grundstørrelse på minimum 300 m2 og maksimum 400 m2.

5.1

Ny bebyggelse i form af tæt-lav og etagebebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag 2.

5.2

Mindre bygninger såsom garager, carporte, redskabskure og affaldsstationer må opføres uden for byggefelterne.

5.3

Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere skel mod veje, stier og fællesarealer end 2,5 m. Mod Kirsebærstien må ny bebyggelse dog ikke opføres nærmere skel end 5 m.

5.4

Der skal ved etageboligbyggeri etableres affaldsstationer til indsamling af husholdningsaffald og genbrugsmaterialer.

5.5

Mindre bygninger så som garager, carporte, redskabskure og affaldsstationer skal gives en udformning og et udseende, der er i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse inden for den enkelte ejendom. 

5.6

Eksisterende boliger i form af åben-lav boliger på matr. nr. 20ah, 20b og 20c kan udvide, bygge nyt mv. som hidtil.

For Delområde I gælder

5.7.1

Bebyggelsesprocent på maksimalt 70 for den enkelte ejendom.

5.7.2

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 12 m over terræn.

5.7.3

Boligbebyggelsens bygningsdybde må ikke overstige 10 m.

For Delområde II gælder

5.8.1

Bebyggelsesprocent på maksimalt 40 for den enkelte ejendom.

5.8.2

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn.

5.8.3

Boligbebyggelsens bygningsdybde må ikke overstige 10 m.

For Delområde III gælder

5.9.1

Bebyggelsesprocent på maksimalt 40 for den enkelte ejendom.

5.9.2

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn.

5.9.3

Boligbebyggelsens bygningsdybde må ikke overstige 10 m.

6.1

Bygningers facader skal udføres eller beklædes med træ, zink, beton eller teglsten. Beton- og teglfacader kan fremstå som blank mur eller med pudset eller vandskuret overflade. Mindre partier i facaden kan fremstå med andet materiale.

6.2

På bygningers facader og tag må kun anvendes jordfarver og disses blanding med sort og hvidt.

6.3

Der kan anvendes energiproducerende paneler på facader og tagflader såfremt de integreres i arkitekturen.

6.4

Tage skal udføres med en taghældning mellem 0 og 35 grader. Ved flade tage kan etableres grønne tage eller tagterrasser.

6.5

Tagbelægningsmaterialer skal være tagsten af tegl, zink, tagpap eller vegetationstag. Der må ikke anvendes betontagsten, tyndpladeprofiler, der efterligner andre tagmaterialer eller lignende materialer.

6.6

Ved anvendelse af blanke eller reflekterende materialer skal det sikres, at det ikke skaber generende reflekser i omgivelserne, herunder for naboer og trafik.

7.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Østerled, jf. kortbilag 3. Dog kan de eksisterende vejadgange til åben-lav ejendomme fastholdes.

7.2

Stier skal udlægges i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag 3.

7.3

Stamveje A1 og A2udlægges i 13,5 m bredde og anlægges med minimum 5,5 m kørebane. Inde for udlægget skal der desuden etableres parkering, fortov og vejtræer, jf. kortbilag 5.

7.4

Stamvej A3 udlægges i 9,5 m bredde og anlægges med minimum 5,5 m kørebane. Inden for udlægget skal der desuden etableres fortov og vejtræer, jf. kortbilag 5. Der kan etableres parkering langs vejen jf. kortbilag 3 og 5.

7.5

Stikveje B1, B2 og B3 udlægges i 15 m bredde og anlægges med minimum 5 m kørebane. Inden for udlægget skal der desuden etableres parkering og vejtræer, jf. kortbilag 5.

7.6

Vejene skal befæstes med asfalt. Kørebanen skal afgrænses med kantsten eller bånd af granit eller betonsten.

7.7

Stier og fortove skal anlægges i 2 m bredde med belægning i asfalt eller betonsten/fliser. 

7.8

Der skal anlægges parkering svarende til 1,5 parkeringspladser pr. etagebolig og 2 parkeringspladser pr. tæt-lav bolig og parcelhuse.

7.9

Parkeringspladser skal etableres inden for vejudlæggene, som vist på kortbilag 3, eller på den enkelte ejendom i delområde III.

7.10

Parkeringsarealer skal udformes med permeabel belægning såsom græsarmering.

7.11

Der skal etableres belysning langs veje og stier. Belysningen skal udformes med en nedadrettet lyskilde som maksimalt sidder 5 meter over terræn. Belysningen skal udføres efter kommunens belysningsplan og godkendes af kommunen inden etablering.

8.1

Der skal udlægges fælles friarealer som vist på kortbilag 3.

8.2

Den nordlige grønning skal anlægges i en bredde på minimum 2 m og med en udstrækning som vist på kortbilag 3.

8.3

Den sydlige grønning skal anlægges i en bredde på minimum 5 m og med en udstrækning som vist på kortbilag 3.

8.4

Langs lokalplanområdets østlige afgrænsning mod Kirsebærstien, skal anlægges en grønning på min. 5 m jf. kortbilag 3. På grønningen skal plantes en række af træer, som skal vedligeholdes i en maks. højde af 6 m.

8.5

Ved lokalplanområdets vestlige afgrænsning, omkring de eksisterende boligejendomme ved Østerled, skal anlægges et beplantningsbælte på min. 2 m jf. kortbilag 3. Dette skal beplantes med en række af træer, som skal vedligeholdes i en maks. højde af 6 m.

8.6

Anlæg af ubebyggede arealer skal ske efter en samlet plan som skal redegøre for terrænregulering, beplantning, vejarealer, stier, parkering og belysning samt belægningstyper. Der skal endvidere redegøres for etablering af hensigtsmæssige løsninger til lokal afledning og håndtering af regnvand.

8.7

De fælles friarealer skal indrettes med grupper af stedstypiske buske og træer.

8.8

Hegn i og langs skel må kun udføres som levende hegn. Hække mod vej og stier skal plantes på egen grund minimum 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhver tid kan holdes inde på egen grund. Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med samme højde som det levende hegn, dog maksimum 1,8 m.

8.9

Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn og ikke nærmere naboskel end 1 m.

8.10

Ubebyggede arealer må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må opstilling af fritidsbåde, uindregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende må ikke finde sted inden for lokalplanområdet.

9.1

Maksimalt 50 % af grundarealet på den enkelte ejendom må befæstes og afvandes til regnvandssystemet. Det sker med henvisning til Spildevandsplanen for Holbæk Kommune.

9.2

 Der skal etableres forsinkelsesbassiner, grøfter eller lignede anlæg til lokal afledning af regnvand. Dimensionering af nedsivning og mulighed for bortledning i øvrigt skal ske efter kommunens anvisninger.

9.3

Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

9.4

Alle ledninger, herunder el-ledninger til udvendig belysning, skal udføres som jordkabler.
 

10.1

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal udføres og indrettes således, at beboere og brugere beskyttes mod støj og anden forurening fra virksomheder i og uden for området.

10.2

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der foreligge dokumentation for, at etablering af bebyggelse og ubebyggede arealer kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

11.1

 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri. Ved lavenergibyggeri forstås byggeri, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder energirammerne for lavenergibyggeri fastsat i det til enhver tid gældende Bygningsreglement.

12.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen skal oprettes senest når halvdelen af boligenhederne er taget i brug.

12.2

Grundejerforeningen er pligtig at forestå drift og vedligeholdelse af private fælles veje, stier, belysning og fælles friarealer herunder også beplantning.

12.3

Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på det fælles friareal.

12.4

Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter, som skal godkendes af byrådet.
 
Note: Eksisterende boliger inden for lokalplanområdet er fritaget for medlemspligten.

13.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

  • Veje, stier og belysning på den enkelte ejendom er etableret jf. § 7.
  • Parkering er etableret på den enkelte ejendom eller langs vej jf. § 5.
  • De fælles friarealer på den enkelte ejendom er etableret jf. § 8.
  • Der er etableret den eventuelle nødvendige støjafskærmning jf. § 10.
  • Bebyggelsen på den enkelte ejendom er tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de fælles private og offentlige anlæg for regn og spildevand. Herunder anlæg til lokal afledning af regnvand jf. § 9.2.

14.1

Lokalplan 3.33 vedtaget af Holbæk Byråd den 25. marts 2009, ophæves med den endelige vedtagelse af denne lokalplan for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanens område som anført i § 2

15.1

Private servitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af denne.

16.1

Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

16.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

16.3

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Lokalplan 3.40 For et boligområde ved Østerled, Hølbæk Øst er vedtaget af Holbæk Byråd den 20. februar 2013.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk