Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
01.47 Bestemmelser

Du er her: Home 01.47 Kirkekarréen Bestemmelser

01.47 Bestemmelser Kirkekarréen

I henhold til lovbekendtg√łrelse nr. 937 af 24. september 2009 om planl√¶gning med senere lov√¶ndringer fastl√¶gges hermed f√łlgende bestemmelser for det i ¬ß 2 n√¶vnte omr√•de.

Det er lokalplanens formål:

1.1

at sikre et varieret centerområde med blandede funktioner herunder serviceerhverv, publikumsorienterede liberale erhverv, en dagligvarebutik, offentlige serviceformål samt boliger.

1.2

at fastlægge rammer for bevaring af eksisterende bevaringsværdige bygninger og retningslinjer for tilpasning af nybyggeri hertil således, at den samlede bebyggelse fortsat fremstår sammenhængende og i harmoni med områdets karakter*, samtidig med at ny bebyggelse tillades at fremtræde med et tidssvarende facadeudtryk.
Note*) Se definition under punktet ‚ÄĚKulturhistorie og bevaringsv√¶rdier‚ÄĚ under ‚ÄĚForhold til anden planl√¶gning‚ÄĚ i redeg√łrelsen.

2.1

Lokalplanomr√•det afgr√¶nses som vist p√• kortbilag 3. Lokalplanomr√•det omfatter f√łlgende matrikler: 122a, 122c, 122f, 122g, 123, 124, 125, 129, 130a, 130b, 131a, 131c og vejlitra 7000cm, alle Holb√¶k Bygrunde, samt alle matrikler, der efter den 29. september 2014 udstykkes fra de ovenn√¶vnte ejendomme.

2.2

Lokalplanområdet ligger i byzone og vil forblive i byzone.

3.1

Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til centerformål herunder serviceerhverv*, publikumsorienterede liberale erhverv**, en dagligvarebutik, offentlige serviceformål samt boliger.
Der kan etableres mindre værksteder o. lign., primært i tilknytning til områdets butikker og hvor dette kan ske uden genevirkninger for omgivelserne.

3.2

I stueetager mod Smedelundsgade, jf. udpegning på kortbilag 4, må der alene indrettes serviceerhverv* og publikumsorienterede liberale erhverv**.

3.3

Der må ikke etableres erhverv over boliger.

3.4

Nybyggeri i henhold til § 6.3 skal anvendes til boligformål eller offentlige serviceformål.
Note*) Med serviceerhverv menes butikker, restauranter og lign.
Note**) Med publikumsorienterede¬†liberale erhverv menes pengeinstitutter, advokat- og ejendomsm√¶glervirksomhed, fris√łrer og lign.

Detailhandel jf. detailhandelsramme 1.DBM06.

4.1

Der m√• inden for lokalplanomr√•det opf√łres/indrettes √©n dagligvarebutik med et maksimalt etageareal p√• 600 m2¬†(den eksisterende dagligvarebutik).

4.2

Udvalgsvarebutikker m√• maksimalt opf√łres/indrettes med et etageareal p√• 300 m2 for den enkelte butik. Det samlede areal til udvalgsvarer m√• maksimalt udg√łre 900 m2 inden for lokalplanomr√•det.

4.3

Publikumsorienterede liberale erhverv i stueetagen mod Smedelundsgade m√• maksimalt opf√łres/indrettes med et etageareal p√• 300 m2 for det enkelte lejem√•l.

5.1

Området må kun udstykkes i henhold til principperne vist på kortbilag 2.

6.1

Ny bebyggelse mod Kirkestr√¶de, Smedelundsgade og Jernbanevej skal opf√łres som sluttet eller delvist sluttet randbebyggelse i 8-10m dybde med facade i gadelinjen, - dog skal dybden tilpasses nabobygninger, s√• der ikke opst√•r generende skyggevirkninger.

6.2

Bebyggelse m√• maksimalt opf√łres i 2¬Ĺ etage med en facadeh√łjde inkl. gesims, der ikke overstiger 6,5 m over fortovsniveau.

6.3

Ny forhusbebyggelse kan opf√łres p√• ejendommen matr. nr. 122a ved Jernbanevej med en placering som angivet p√• kortbilag 4 (byggefelt I). Det er en foruds√¶tning for byggeriet, at etagearealet i eksisterende bagbygning (eksisterende dagligvarebutik), er begr√¶nset til max 200 m2, jf. ¬ß 6.6.
Ved opf√łrelse af ny forhusbebyggelse skal den offentlige passage jf. ¬ß 9.2 og kortbilag 4 sikres en bredde p√• mindst 2 m og en frih√łjde p√• mindst 3 m.

6.4

Udhus-, garage- og carportbebyggelse kan opf√łres i overensstemmelse med anvendelsesplanen, kortbilag 4.

6.5

Ny bebyggelse kan ikke opf√łres udover det i ¬ß 6.3 anf√łrte, men i tilf√¶lde af brand eller lign. √łdel√¶ggelse af ejendomme kan dog opf√łres ny bebyggelse med en bebyggelsesprocent og tagh√łjde svarende til det mistede, dog skal friarealer respekteres, hvis der sker anvendelsesskift fra erhverv til beboelse.

6.6

Den på kortbilag 4 med priksignatur angivne bagbygning (dagligvarebutik) på ejendommen matr. nr. 122a, må ikke ændre anvendelse og skal som forudsætning for nybyggeri i henhold til § 6.3 fjernes helt eller delvist indtil et max areal på 200 m2. Bygningen og eksisterende lovlig anvendelse kan, uanset ovenstående, genetableres efter brand.

6.7

Ved opf√łrelse af ny bebyggelse skal kriterierne anf√łrt i ¬ß 8.4 desuden overholdes.

7.1

Facader skal udf√łres i blank mur, eller med filtset eller pudset overflade. Facadebekl√¶dning, faste baldakiner og lignende udh√¶ng tillades ikke. Markiser skal tilpasses bygningens arkitektur, herunder facadeopdelinger, vindues- og d√łrformater, samt facadens farve. Markiser p√• samme bygning skal v√¶re ens.

7.2

Tage skal udf√łres som saddeltag uden udh√¶ng. Tagryggen skal l√łbe parallelt med gaden.
Mindre bebyggelse i g√•rdrum kan opf√łres med anden tagtype.

7.3

Karnapper, franske altaner, kviste og ovenlysvinduer skal tilpasses bygningens arkitektur og rytme i facaden. Der m√• maksimalt ops√¶ttes ovenlysvinduer og kviste til, hvad der svarer til 1/3 af facadens l√¶ngde. Kvistes bredde skal svare til vinduesbredden i facaden, og vinduerne m√• maksimalt¬†svare til 2/3 af h√łjden p√• de anvendte vinduer i facaden.

7.4

Vinduer af plast og vinduer med snydesprosser må ikke anvendes. Ved brug af termoruder skal det sikres at eventuelle sprosser er fint dimensionerede.

7.5

Altaner eller altankviste må kun placeres mod gårdsiden og skal tilpasses bygningens arkitektur under hensyntagen til helheden i facaden. Værnet skal fremtræde let.

7.6

Ventilationsanl√¶g og lignende tekniske installationer m√• ikke v√¶re synlige fra gadesiden, se i √łvrigt ¬ß 12.1

7.7

Udvendige kabler og ledninger m√• ikke v√¶re f√łrt, s√• de er synlige.

7.8

 Der må ikke anvendes reflekterende materialer på tage og facader med undtagelse af vinduer og mindre glaspartier. Glansværdien for materialer skal være på 10 eller derunder.

8.1

Bevaringsv√¶rdig bebyggelse udg√łres af de bygninger, som er markeret med signaturen ‚ÄĚS√¶rligt bevaringshensyn‚ÄĚ eller ‚ÄĚDelvis bevaringshensyn‚ÄĚ p√• kortbilag 5. Bygningerne skal s√łges bevaret og m√• ikke nedrives, ombygges eller omdannes uden en n√¶rmere vurdering og tilladelse fra byr√•det, jf. g√¶ldende lovgivning i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymilj√łer.
Ved ans√łgning om nedrivning, ombygning eller omdannelse skal ans√łgningen vurderes ud fra den grad af bevaringsm√¶ssigt
hensyn, den pågældende bygning er blevet tildelt jf. kortbilag 5.

8.2

I tilf√¶lde af, at bevaringsv√¶rdig bebyggelse tillades nedrevet eller efter brand eller anden ulykke m√• nedrives, skal ny bebyggelse opf√łres i overensstemmelse med eksisterende omfang og udtryk.

8.3

Udvendige √¶ndringer i form af om- og tilbygninger, herunder facade√¶ndringer, udskiftning af tage, vinduer og d√łre, skal ske i overensstemmelse med den enkelte bygnings oprindelige (eller den tidstypiske) arkitektur og materialevalg. (Jf. oplistning af karakteristika i redeg√łrelsens afsnit om kulturhistorie og bevaringsv√¶rdier)

8.4

Herudover skal f√łlgende kriterier overholdes ved om- og tilbygninger:

  • Portrum og passager skal bevares.
  • Ved udskiftning af tage skal der bruges materialer, der passer til bygningen og omgivelserne. Tage med lerteglsten eller naturskifer skal udskiftes med samme materiale, glans og farveholdning.
  • Brandkamme, skorstene, kviste, altaner, facadeudsmykning og bygningsdetaljer s√•som s√•lb√¶nke, gesimser, b√•nd, vinduesindfatninger, originale trappesten i granit, porte, d√łre, greb og lignende skal bevares.
  • Oprindelige tr√¶vinduer b√łr i videst muligt omfang istands√¶ttes. Ved udskiftning af vinduer i eksisterende bygninger, skal nye vinduer udf√łres i tr√¶ eller kombination af tr√¶ og metal. Vinduer skal have samme formater og inddeling som de oprindelige vinduer, afpasset efter bygningens udformning (butiksvinduer dog undtaget).
  • Butiksfacader skal udf√łres i harmoni med bygningens arkitektoniske stil og det skal sikres, at bygningen fremst√•r som en konstruktiv helhed, fra tagfacade til terr√¶n, s√•ledes at bygningen ikke sk√¶res over af gennemg√•ende vinduesb√•nd.

9.1

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Jernbanevej ad eksisterende adgangsvej på matrikel 122g. Der er udlagt areal til fælles vejadgang og parkeringsarealer med omtrentlig beliggenhed som vist på kortbilag 4.

9.2

På matr. nr. 122a, 122g, 123 og vejlitra 7000cm, Holbæk Bygrunde, må offentlig passage fra Smedelundsgade til Skt. Nikolaj Kirke og ligeledes fra Jernbanevej jf. kortbilag 4 ikke nedlægges.

9.3

Varelevering i forbindelse med butikker skal primært foregå fra bagarealerne til den pågældende bebyggelse.

9.4

Ved opf√łrelse af ny bebyggelse eller √¶ndret anvendelse af eksisterende bebyggelse skal der minimum sikres f√łlgende antal p-pladser p√• egen grund:
Mindst 1,5 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 25 m2 bruttoetageareal dagligvarebutik
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal publikumsorienteret serviceerhverv, liberalt erhverv, institution m.v.
Parkeringskrav til offentlige formål fastsættes i hvert enkelt tilfælde med udgangspunkt i kravet til serviceerhverv og liberalt erhverv.
I Holb√¶k bymidte kan kommunen meddele dispensation, hvis der p√• den enkelte ejendom ikke kan udl√¶gges det n√łdvendige antal p-pladser, til at indbetale et bel√łb for hver manglende p-plads til den kommunale p-fond efter det til enhver tid g√¶ldende parkeringsregulativ.

10.1

Skiltning, belysning, markiser og ops√¶tning af andet facadeudstyr skal tilpasses facadens opdeling med d√łre, vinduer, materialer og farves√¶tning. Skiltning m√• s√•ledes ikke gennemf√łres sammenh√¶ngende i hele facadel√¶ngder uden hensyntagen til d√łre, vinduer og facaderytme. Sokler, gesimser og andre karakteristiske facadeelementer skal holdes fri for skiltning.

10.2

Facadeskiltning kan ske ved bemaling direkte p√• facaden, i felter, mindre skilteb√•nd eller med enkeltbogstaver/reliefbogstaver. Bogstavh√łjden m√• ikke overstige 50 cm.

10.3

Facadeskilte skal begr√¶nses til stueetagen, og skal samordnes med den √łvrige skiltning inden for samme facade.

10.4

Udstillingsvinduer må ikke blændes af og ved skiltning/opklæbning må der maksimalt tildækkes 25 % af vinduesarealet.

10.5

Belysning af skilte skal være nedadrettet. Lysskilte eller belyste skilte skal være afdæmpede og må ikke blænde, pulsere eller blinke.

11.1

Der udl√¶gges f√¶lles opholdsarealer jf. kortbilag 4. Arealerne skal ved afsk√¶rmning, tilplantning, tils√•ning, bef√¶stelse mv. g√łres egnede til form√•let.

11.2

Der udlægges areal til et offentligt anlæg på vejlitra 7000cm, jf. kortbilag 4.

11.3

H√łjde p√• mur mellem matr. nr. 129 og 130a samt 130b m√• ikke overstige en h√łjde p√• 2 m over terr√¶n.

11.4

Mur langs skel mellem matr. nr. 122a og 123 må ikke fjernes. 

12.1

Tekniske anlæg og installationer, herunder el- og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyn til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse.

12.2

Ledninger skal f√łres i jorden.

12.3

Renovationsbeholdere skal placeres i mindre bygninger, eller skal placeres og afskærmes, således at de syner mindst muligt og fremtræder tilpasset og underordnet områdets karakter.

12.4

Udend√łrs belysningsanl√¶g skal udf√łres som nedadrettet belysning.

12.5

¬†Solfangere, solpaneler, solceller og lignende solenergianl√¶g m√• ikke ops√¶ttes mod gadeside. Mod g√•rdside tillades solenergianl√¶g s√•fremt de ops√¶ttes som en integreret del af bebyggelsens klimask√¶rm, og i √łvrigt tilpasses bygningens arkitektoniske helhed.

St√łj

13.1

Lokalplanomr√•det er beliggende centralt i Holb√¶k midtby. Trafikken p√• vejene i omr√•det er s√•ledes b√•de af lokal og gennemk√łrende karakter. Det betyder, at omr√•det til tider kan v√¶re st√łjbelastet.
De vejledende gr√¶nsev√¶rdier for st√łj i centeromr√•der skal overholdes:
Mandag ‚Äď fredag kl. 07-18, l√łrdag kl. 07-14 Mandag- fredag kl. 18-22, l√łrdag kl. 14-22, s√łn- og helligdag kl. 07-22 Alle dage kl. 22-07
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 55 dB 45 dB 40 dB

Jordforurening

13.2

Inden for lokalplanomr√•det er kortlagt jordforurening dels p√• vidensniveau V1 og V2. Der skal inden byggearbejde p√•begyndes s√łges tilladelse efter jordforureningslovens ¬ß 8. Holb√¶k Kommune er myndighed. Jordforurening inden for omr√•det vurderes ikke at indeb√¶re forurening dybere end at hovedparten vil blive gravet v√¶k i forbindelse med etablering af parkeringsk√¶lder i 2 niveauer under jorden.
Fund og fortidsminder

13.3

Der er tidligere registreret fund inden for lokalplanomr√•det. Der kan fremkomme yderligere fund, f.eks. i forbindelse med byggemodning. Jf. museumslovens ¬ß 25 kan bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udf√łres p√• landjorden, forud for igangs√¶tning af arbejdet anmode Holb√¶k Museum om en udtalelse. S√•fremt der i forbindelse med grave- og anl√¶gsarbejder konstateres fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der ber√łrer fundet, straks indstilles, og fundet skal anmeldes til Holb√¶k Museum, jf. museumslovens ¬ß 27.

14.1

Nyt boligbyggeri skal udf√łres som lavenergibyggeri i bedste lavenergiklasse i henhold til det til enhver tid g√¶ldende bygnings-reglements regler herfor.¬†

15.1

For eksisterende bebyggelse på matr. nr. 130a og 130b, samt alle grunde, der frastykkes herfra, gælder fortsat krav om medlemskab af grundejerforening jf. § 14 i lokalplan nr. 72, herunder gengivet med kursiv:

14.1 Der skal oprettes en ejerforening med medlemspligt for alle ejere af grunde, der frastykkes matr. nr. 130, Bygr. (Kirkestræde 4). og med ret til medlemskab for alle ejere af ejendommen.

14.2 Foreningen skal bl.a. have til formål at administrere drift og vedligeholdelse af fællesarealer, herunder p-pladser under
foreningens r√•dighed og at ud√łve s√•dan p√•taleret og evt. dispensationsmyndighed vedr. omr√•dets bebyggelse og f√¶llesarealer, der m√•tte blive overdraget foreningen af byr√•det.

14.3 Det påhviler foreningen selv at udarbejde sine vedtægter, der skal godkendes af byrådet, og hvorved stk. 1 påses overholdt.

16.1

Ny bebyggelse m√• ikke tages i brug f√łr bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varme- og vandforsyning, samt de f√¶lles private og offentlige anl√¶g for regn og spildevand.

16.2

Nyindrettet bebyggelse m√• ikke tages i brug f√łr der indenfor omr√•det er etableret parkeringspladser jf. ¬ß 9.3.¬†

17.1

Lokalplan 72 aflyses i sin helhed med undtagelse af bestemmelser om ejerforening, § 14.

17.2

 Lokalplan nr. 1.10 aflyses for den del af planen, der er sammenfaldende med nærværende lokalplans område jf. § 2.1.

18.1

Efter Holb√¶k Byr√•ds endelige vedtagelse og offentligg√łrelse af lokalplanen m√• de ejendomme, der er omfattet af planen, if√łlge planlovens ¬ß 18 kun udstykkes, bebygges eller i √łvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.18.2

Den eksisterende lovlige anvendelse kan forts√¶tte som hidtil. Lokalplanen medf√łrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anl√¶g m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke p√• de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.18.3

Byr√•det kan meddele dispensation til mindre v√¶sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser p√• betingelse af, at det ikke √¶ndrer den s√¶rlige karakter af det omr√•de, der s√łges skabt ved lokalplanen. Mere v√¶sentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemf√łres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.¬†

19.1

Lokalplan 1.47 Kirkekarréen, Holbæk Midtby, er vedtaget af Holbæk Kommune den 14. januar 2015.

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk